Một số thiết kế mới

Dưới đây là một số mẫu thiết kế mới tôi tâm đắc muốn giới thiệu : Vì vậy, thứ ba tôi đã được tuyển dụng bởi nhóm xã hội của chúng tôi trong công việc để làm một số chữ. Tôi đã ném một số chữ cái nhanh trên một trong những bảng trắng trong văn phòng của chúng tôi và họ nhận thấy. Thật là thú vị nếu có một cái cớ để làm điều gì khác. Tôi bắt đầu phác hoạ trên sổ ghi chép cuộc họp của tôi bằng bút. Vì lý do nào đó tôi dường như thiếu bút chì ở bàn làm việc. Sau đó, tôi quét nó vào, thực hiện một số thay đổi nhỏ và tát nó trên một số lá. Họ sẽ…
Read More